Onsdagen den 23 februari 2011 hölls årsmöte med Österängs bygdegårdsförening.
Mötet leddes av Aina Andersson som kunde hälsa cirka 20 besökare välkomna. Sekreterare för mötet var Ronny Andersson.
Kassarapport, verksamhets- och revisionsberättelse lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Då Aina Andersson avböjt fortsatt engagemang som ordförande nyvaldes Maria Borg i hennes ställe.
I övrigt skedde omval på samtliga styrelse- och funktionärsposter plus en del kompletteringsval som ersättare.


PROTOKOLL FÖR ÖSTERÄNGS BYGGDEGÅRDSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2011

Årsmöte Österängs Bygdegårdsförening

Datum 2011-02-23
Kl. 19.00

Närvarande 16 Personer

Ordförande förklarade mötet öppnat.

Val av mötes ordförande
Aina Andersson blev vald som mötesordförande.

Val av mötes sekreterare
Ronny Andersson blev vald till mötes sekreterare

Val av justerare
Egon Österberg och Fredrik Borg blev valda till justerare av årsmötets protokoll

Frågan om stämman utlysts i behörig ordning besvarades med ett enhälligt ja.

Ronny Andersson redovisade verksamhetsberättelse.

Aina Andersson redovisade den ekonomiska berättelsen.

Egon Österberg redogjorde revisorernas berättelse.

Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för året 2010 besvarades med ja.

Val av ordförande för 2011
Maria borg valdes till ordförande för 2011.

Omval av styrelse ledamöter på 2 år
Mikael Skoog, Majken Andersson Ronny Andersson och Jan Carlsson omvaldes på 2 år.
Aina Andersson, Per Mattsson , Jonas Wångstedt, Susanne Dahlgren och Malin Carlsson blev valda som suppleanter på 1 år.

Inger Johansson valdes till uthyrare.

Egon Österberg Marianne Lorentzon valdes till revisorer och Kerstin Windestål valdes till revisor suppleant på 1 år.

Lotta Mattsson och Emil Andersson valdes som valberedning på 1 år

Val av ombud till distrikts stämman.
Styrelsen utser ombud på nästa styrelse möte.


Övriga frågor.
- Revidering av stadgar. Aina Andersson erbjuder sig att revidera och modernisera stadgarna. Mötet ber Aina Andersson ombes jobba med detta.
- Datum för loppis den 16/7
- Datum för allsångs kväll beslutas på nästa styrelsemöte.
- Arne Johansson läste upp polis rapporten angående inbrottet för några veckor sedan.

Mötet Avslutas
Vid protokollet
Ronny Andersson

Justerare
Egon Österberg Fredrik Borg
(protokollet är justerat)


Verksamhetsberättelse för år 2010

Styrelsen för Österängs bygdegårdsförening avger följande årsberättelse för år 2010.
Förutom årsmöte den 3/3 har styrelse haft möten första torsdagen i varje månad.
Styrelsen har bestått av elva ledarmöter och fyra suppleanter.
Ordförande har varit Aina Andersson, kassör Kristina Williamson, sekreterare Ronny Andersson samt övriga ledamöter Mikael Skoog, Annelie Johansson, Majken Andersson, Jan Andersson, Göran Gustafsson, Jan Carlsson, Arne Johansson och Inger Johansson. Suppleanter är Per Mattsson, Malin Carlsson, Jonas Wångstedt och Maria Borg.
Valberedningen har bestått av Lotta Mattsson och Rickard Andersson. Föreningens revisorer Har varit Egon Österberg, Marianne Lorentzon och Kerstin Windestål.
Bygdegården har varit uthyrd och använd vid cirka 100 tillfällen under året och många av dessa har varit våra egna aktiviteter. Tillkommer gör dessutom bastubad Österängsboa, Måndagsträffar och Gymnastikföreningen som är trogna hyresgäster. Vidare har det varit privata tillställningar, andra föreningars styrelse- och årsmöten.
Bygdegårdsföreningens egna arrangemang startade traditionsenligt med grötfest i januari. Vårens allmänna arbetsdag inföll den 29 april följt av valborgsfirande där Jättafjätskören stod för skönsången. Under maj intog boulespelarna bygdegården, något de fortsatte med varje måndag hela sommaren. På midsommarafton var det traditionellt firande med dans runt stången och tårta. Den 8 juli ordnades en allsångskväll med Tibrotrion som allsångsledare. Detta följdes av en välbesökt men regnig loppmarknad den 17 juli. Under september hade vi en kräftskiva. Årets andra arbetsdag hölls den 7 oktober dessutom ordnades en energikväll den 20 oktober. I december avslutades året med luciafirande där Jättafjätskören stod för underhållningen. Utöver detta har ungdomarna spelat bordtennis på torsdagar under hösten och våren.
Bland de lite större investeringarna som gjorts under året har det byggts en ny parkering, ett nytt kylskåp har köpts till köket och nya dörrar har monterats vid boa och bastun.
Styrelsen vill tacka alla som under året ställt upp och hjälpt till med allt som vi tillsammans har åstadkommit.