Detta var ett aprilskämt!

Rondell blir lösning på trafikproblem i Österäng

Efter flera års kamp för en säkrare trafiksituation i Österängs korsväg, har det nu börjat hända saker. Trafikverket har skickat en skrivelse till Bygdegårdsföreningen där de presenterar sina planer för att anlägga en rondell i korsvägen, vilket de anser är en satsning som kan lösa två problem.
De menar att en sådan åtgärd per automatik bidrar till att hastigheten genom Österäng kommer att sänkas och samtidigt byggs korsningen bort och det kommer aldrig mer att råda någon osäkerhet om från vilken väg det råder väjningsplikt.
Sture Bång är projektingenjör vid Trafikverket och det är han som har tagit fram förslaget, som han hoppas ska gillas av de boende i Österäng.

I skrivelsen till bygdegårdsföreningen beklagar han att det kommit att dröja så länge innan man hunnit ta tag i frågan, men förklarar också att man nu kommer att prioritera Österäng och en delsumma för investeringen är avsatt i nästa års budget.
Sture Bång pekar dock på att det finns några frågetecken kring projektet som först måste rätas ut. Det handlar om att hela finansieringen inte är löst och bygget kommer dessutom att påverka de närmast belägna fastigheterna.
”Vi har med framgång sett att konceptet med lokala vägavgifter har kunnat påskynda flera liknande satsningar, och det är något vi även kommer att föreslå för er i Österäng”, skriver Bång. Han ser inga praktiska bekymmer med själva hanteringen kring vägavgifter då dagens teknik gjort att det endast krävs tre kameror med registreringsnummeravläsning, en vid varje infart.
”Vår centrala myndighet ser sedan till att fakturor skickas ut för alla passager och det är inget som ni i bygdegårdsföreningen ska behöva arbeta med”.

För att inte de boende i Österäng ska drabbas extra hårt ekonomiskt, ska alla som är folkbokförda i byn kunna ansöka om att få betalningsreduktion. Det innebär att de betalar en årlig schablonavgift, baserad på antal fordon som finns registrerade på adressen.
Det skissförslag som Sture Bång tagit fram visar att dagens disponibla markyta inte kommer att räcka till för en cirkulationsplats.
”Det innebär att vi kommer att tvingas göra intrång i de tomter som ligger närmast korsningen”, skriver han.” Vi är övertygade om att fastighetsägarna släpper till av sin mark, när de förstår vilken positiv effekt en rondell kommer att få i form av sänkt hastighet, mindre buller och därmed lägre miljöpåverkan”.
Då projektet redan dragit ut på tiden, vill inte Trafikverket medverka till att det försenas ytterligare genom ett utdraget remissförfarande.
”Vi är dock angelägna om att få ta del av era synpunkter, så därför kommer jag personligen att besöka Österäng i dag och finnas på plats vid korsningen mellan klockan 13.00 och 17.00, förklarar Sture Bång.

Maria Borg är ordförande i bygdegårdsföreningen och hon mottog förslaget med stor entusiasm.
-Jag tror det här blir jättebra, säger hon. Österäng kommer att sättas på kartan, då vi blir den enda by häromkring som får en rondell. Säkert blir det en sådan där grön plätt mitt i rondellen också, där vi sedan kan ställa julgranen. Det här blir toppen!

1 april 2019