Verksamhetsberättelse för Österängs bygdegårdsförening 2018

Styrelsen för Österängs Bygdegårdsförening avger följande årsberättelse för året 2018.
Förutom årsmötet har styrelsen haft möten den första torsdagen varje månad.
Styrelsen består av ordförande Maria Borg, kassör Ann-Charlotte Lundkvist, Annelie Johansson, sekreterare Jan Carlsson samt övriga ledamöter Göran Gustafsson, Mikael Skoog, Arne Johansson, Lars Johansson, Inger Johansson och Majken Andersson.
Ersättare är Magnus Ekblad, Daniel Ågren och Ingemar Andersson. Valberedningen består av Niklas Johansson och Malin Carlsson. Föreningens revisorer är Kristina Williamsson och Kjell Eriksson. Revisorsersättare är Lars Henriksson och Lennart Schill. Inger Johansson är uthyrare.
Enligt tradition inleddes bygdegårdsåret i februari med grötfesten. Den hemlagade rykande färska risgrynsgröten avnjöts och Göran och Ingemar visade bilder och berättade om sin Sydafrikaresa. Kvällen avslutades med kaffe och tårtor.
Den 10 februari kom Cadillac band till Österäng. Med självaste Janne Lucas i täten fylldes bygdegården till bredden av folk. En svängig, rockig och mycket uppskattad kväll med många musikaliska pärlor från 50, -60, och 70-talen. Ett årsmöte fick det också bli innan februari tog slut.
En solig eftermiddag, 8 april, var det Afternoon tea i bygdegården. Lycke Lundberg från Forshem kom och visade sin film om Urshults äppelkungar. Senare i april var det dessutom vårstädning kring bygdegården på en arbetskväll.
Under en något regnig och blåsig Valborg sjöngs våren in av Jättafjätskören under ledning av Britt Modin. Vårtalaren Magnus Ekblad hälsade alla, som kommit för att möta detta härliga vårregn som friskade upp, välkomna. Inne i bygdegården sjöng Jättafjätskören. Därefter spelade en nästintill världsberömd gitarrgrupp, ”Loophole String boys” medan alla lät sig väl smaka på de goda tekakorna med köttbullar, skinka och ost.

26 maj var det pubkväll i bygdegården och bandet ”Still no Bagpipes”, spelade irländsk musik. Under kvällen lärde Helene Hjelmkvist, från Helens dansskola publiken att dansa jig.
Vid midsommar var det äntligen dags för sommarens samlingspunkt, Österängsboa, att öppna. Midsommarafton firades i strålande sol, Maggie Andersson ledde midsommardanserna medan Nisse Tunborg spelade dragspel. Därefter serverades det kaffe och tårtbuffé.
21 juli var det äntligen dags för sommarloppisen. Ett sextiotal försäljare trängdes på gården och gräsmattan runt bygdegården. Bygdegården sålde varmkorv, smörgåsar, kaffe och fika. Österängsboa hade öppet och hantverk och glass såldes. Detta år fanns en hoppborg till de yngres förtjusning. Den kom från Nöjeslokalen i Mariestad. Sommarloppisen kunde genomföras tack vare många ideella insatser som ställde upp vid parkeringen, vid placeringen av alla bord, med kaffekokande, vid försäljningen av bygdegårdens egna loppisbord, korvförsäljning, bakning av bullar och kakor samt skänkta ting till vårt eget loppisbord.
14 oktober kom Masthuggsteatern till bygdegården med föreställningen ”Vad vi ljuger om när vi ljuger om Italien”. Vi fick på ett komiskt sätt se vad som kan hända efter en liten vit lögn.
I oktober startade en nybörjarkurs för seniorer i hur man blir snabbare att hantera läsplattor.
Under höstens arbetsdag, 20 oktober, blev det en rejäl uppstädning kring bygdegården och skridskoisen. Nya lampor, som bidrar till att vi nu kan se pucken, sattes upp, en ny bod för ombyte byggdes och målades. Dessutom togs vass bort och botten grävdes ut med grävmaskin. Dessa förbättringar ger fina förutsättningar för en bra skridskosäsong.
8 december var det dags för lite julstämning i Österäng. Utan en enda riktig snöflinga arrangerades julmarknad med bygdegården fylld av försäljare med juliga hantverk. Bygdegården sålde kaffe, bullar och kakor. Behållningen på över 3000 kr skänktes till barncancerfonden.
15 december lyste Götene Lions lucia med tärnor upp bygdegården. Lussebullar, kaffe och lotterier fanns att köpa.
Onsdag 19 december mottog Österängs bygdegårdsförening ett pris från Kinne Hushållningsgille. En av motiveringarna var att ÖBF är en aktiv förening för utveckling av landsbygden. Mycket uppskattat!
Under våren och hösten har bygdegården varit sprängfylld med glada daglediga pensionärer under måndagsträffarna. Olika aktiviteter, uppträdanden och fika har präglat måndagseftermiddagarna.
Under året har bygdegården använts till olika aktiviteter utöver ÖBF arrangemang som ex, gymnastik, pingis och bastubad. Något som också bidragit till att bygdegården varit en samlingspunkt är Österängsboa. Trots stekande sommarhetta har damerna, bakat, kokat kaffe och sålt hantverk och glass hela sommaren.
Slutligen vill vi i styrelsen framföra Ett stort tack till alla som under året ställt upp för bygdegården på olika sätt, ingen nämnd och ingen glömd.

Vi hoppas att år 2019 skall bli ett lika bra år som 2018 med samma anda som förut.
Styrelsen

 

Protokoll fört vid årsstämma 2019 i Österängs Bygdegårdsförening
Mötesdatum: 2019-02-28
Plats: Österängs Bygdegård

Mötet öppnandes av ordföranden Maria Borg, som hälsade alla välkomna.
§ 1. Magnus Ekblad valdes till mötesordförande och Jan Carlsson till mötessekreterare.
§ 2. Till att jämte mötesordföranden justera årsstämmans protokoll valdes Mikael Skoog och Ingemar Andersson.
§ 3. Föredragningslistan fastställdes.
§ 4. Röstlängden med 26 röstberättigade medlemmar fastställdes.
§ 5. Stämman konstaterade att kallelse har skett i enlighet med stadgarna.
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 föredrogs av Maria Borg och godkändes. Den ekonomiska berättelsens för verksamhetsåret 2018 föredrogs av Anna Lundqvist och godkändes.
§ 7. Balansräkningen fastställdes och årets resultat på 28 093 kr fördes över i räkning till verksamhetsåret 2019.
§ 8. Revisorernas berättelse med förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018, föredrogs av revisorn Kristina Williamsson.
§ 9. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
§ 10. Stämman beslutade om att antalet ledamöter i styrelsen oförändrat ska vara 10 st. och att antalet ersättare ska vara 3 st. Mandatperioden ska vara 2 år och halva antalet ledamöter och ersättare ska väljas det ena året och den andra halvan det andra året. Ingen ersättning ska utbetalas till styrelsen.
§ 11. Niklas Johansson redovisade valberedningens förslag att välja Maria Borg till ordförande under 2019. Stämman godkände valberedningens förslag.
§ 12. Stämman godkände valberedningens förslag att som styrelseledamöter för 2 år välja Maria Borg, Jan Carlsson, Göran Gustafsson, Daniel Ågren och Mikael Skoog. Som ersättare för 2 år valdes Ingemar Andersson och Anna Lundqvist.
§ 13. Stämman godkände valberedningens förslag att som revisorer för verksamhetsåret 2019 välja Bengt-Erik Löfgren och Kjell Eriksson, och som ersättare välja Lars Henriksson och Lennart Schill.
§ 14. Stämman uppdrog åt styrelsen att hantera frågan om val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma.
§ 15. Inga val av ombud till övriga föreningar förelåg.
§ 16. Stämman godkände styrelsens förslag att till valberedning för verksamhetsåret 2019 välja Malin Carlsson och Niklas Johansson (sammankallande).
§ 17. Stämman beslutade att medlemsavgifterna för 2019 oförändrat ska vara 150 kr för individuell medlem, 300 kr för familj och 500 kr för förening. Medlemsavgiften för 2019 ska snarast debiteras medlemmarna med 30 dagar förfallotid.
Medlemsrabatten för hyra av lokaler ska vara 20 % för verksamhetsåret 2019. Vid förra årets årsstämma godkändes styrelsens förslag att tydliggöra att röstberättigad medlemmar utgörs av en person i individuellt medlemskap, två personer i familjemedlemskap och en person i föreningsmedlemskap.
§ 18. Ett förslag från medlemmarna Lili-Ann Johansson och Pelle Gustavsson hade inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsstämman. Förslaget var att tillåta uthyrning av Bygdegårdens bastu till privatpersoner. Stämman biföll förslaget och uppdrog till styrelsen att fastställa lämplig avgift för uthyrningen.
§ 19. Vid årsstämman väckta frågor. Österäng och den närmaste omgivningen är sedan många år en del av Polisens Grannsamverkan för att minska brottsligheten genom att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Styrelsens förslag är att komplettera Grannsamverkan med ett nätverk bland intresserade medlemmar. Nätverket ska utgöras av en SMS-grupp till vars medlemmar ett meddelande går ut när någon har rapporterat en iakttagelse som kan kopplas till någon form av misstänkt brottslighet. Stämman godkände förslaget att styrelsen går ut med en förfrågan till medlemmarna om intresset att anmäla sig och sitt mobilnummer till den föreslagna SMS-gruppen. Jan Carlsson tar på sig att skicka ut förfrågan och att vara den som administrerar SMS-gruppen.
§ 20. Information. Styrelsen har inköpt och installerat en hjärtstartare som är placerad utomhus på Bygdegården i ett uppvärmt skåp till vänster om entrédörren. Inköpet har sponsrats av Köttex Mat, Sparbanken Skaraborg, JWC HR-konsult AB och Måndagsträffen - Vänskapsträffen i Österängs Bygdegård för alla daglediga som vill uppleva en god och trevlig gemenskap. Styrelsen riktar ett stort tack till sponsorerna!
Hjärtstartarten är tillgänglig dygnet runt och året runt. Hjärtstartaren är anmäld till Hjärtstartarregistret (www.hjartstartarregistret.se) och därigenom också en resurs som SOS Alarm känner till vid larm om ett hjärtstopp. Styrelsen har bjudit in medlemmar och andra som är intresserade av att gå en utbildning i hjärt-/lungräddning (HLR-utbildning) som också omfattar hur man använder en hjärtstartare. Den första gruppen är fulltecknad och ett nytt utbildningstillfälle är den 26 mars kl. 18-20 i Bygdegården, anmälan till Jan Carlsson 0705-653621. Förhoppningen är att deltagarna sedan ska anmäla sig som SMS-livräddare (https://www.smslivraddare.se/) och därigenom bli en resurs som SOS Alarm kan larma ut vid ett hjärtstopp i Österäng och dess omgivningar.
Jan informerade om den skrivelse som Österängs Bygdegårdsförening och Årnäs Samhällsförening tillsammans sände in till Länsstyrelsen och Trafikverket i höstas, med krav på trafiksäkerhetshöjande åtgärder i våra båda samhällen. I frågan om väjningsplikt för trafik från Årnäs i korsningen i Österäng, har föreningarna yttrat sig till Länsstyrelsen över vad Trafikverket och Polisen anfört. Besked från Länsstyrelsen är utlovat under mars månad. Frågan om fartdämpande chikaner vid infarterna och timglashållplatser för skolbussarna i båda samhällena samt gångbana mellan Bygdegården och vägkorsningen handläggs av Trafikverket, som lovat kalla Götene kommun till ett möte för att prioritera mellan flera olika anspråk inom kommunen. Något datum för besked har inte gått att få.
Den studiecirkel i att använda en surfplatta som föreslogs på förra årsstämman har med gott resultat genomförts med en handfull deltagare.
§ 21. Årsstämman avslutades av Magnus Ekblad och med att Maria Borg som tack lämnade över vackra blommor till vår avgående kassör Anna Lundqvist efter sex års gott arbete.
Efter årsstämman informerade Jan Carlsson om den nya hjärtstartaren och de planerade HLR-utbildningarna, genom att visa tre korta videos i ämnet. Därefter serverade Inger Johansson och Majken Andersson gott kaffe med läckra smörgåstårtor från en av våra sponsorer, Köttex Mat.
Vid protokollet
-------------------------
Jan W Carlsson

Justerare:

------------------------- ------------------------- -------------------------
Magnus Ekblad Mikael Skoog Ingemar Andersson
Ordförande Justeringsman Justeringsman


Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte i Österängs Bygdegårdsförening
Mötesdatum: 2019-02-28
Plats: Österängs Bygdegård
Närvarande:
Ledamöter; Majken Andersson, Maria Borg, Jan Carlsson, Göran Gustafsson, Arne Johansson, Inger Johansson, Lars Johansson, Mikael Skoog, Daniel Ågren. (Frånvarande; Annelie Johansson).
Ersättare; Ingemar Andersson, Anna Lundqvist och Magnus Ekblad.

Mötet öppnandes av ordföranden Maria Borg, som hälsade alla välkomna.
Till protokollförare för mötet valdes Jan Carlsson.
Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet valdes Mikael Skoog.
Till kassör för 2019 valdes Daniel Ågren.
Till sekreterare för 2018 valdes Jan Carlsson.
Föreningens postadress ska tills vidare oförändrat vara
Österängs Bygdegårdsförening
c/o Jan Carlsson
Österäng Årnäsvägen 5
533 97 GÖTENE
Föreningens fakturaadress ska tills vidare vara
Österängs Bygdegårdsförening
c/o Daniel Ågren
Österäng Gasstorp 1
533 97 GÖTENE
Firmatecknare. Styrelsen utsåg ordföranden Maria Borg och kassören Daniel Ågren att var för sig teckna föreningens firma.
Till uthyrningsansvarig för 2019 utsågs Inger Johansson.
Övriga frågor. Jan C tog på sig att ordna en låsbar brevlåda för den nya fakturaadressen.
Göran G föreslog att Jan Carlsson som tagit initiativ till en utvecklad Grannsamverkan också skulle vara kontaktman från Grannsamverkan mot Polisen, vilket styrelsen beslutade.
Jan C tog på sig att ordna en blomma och överlämna den till Kristina Williamsson, som tack för ett tiotal år som föreningens revisor.
Nästa styrelsemöte är redan bestämt till den torsdagen den 14 mars kl. 18.30.
Ordföranden avslutade med att tacka för ett som vanligt engagerat möte.

Vid protokollet
-------------------------
Jan W Carlsson


Justeras:

------------------------- -------------------------
Maria Borg Mikael Skoog
Ordförande Justeringsman