Protokoll fört vid årsmöte med Österängs Bygdegårdsförening 2007-03-01


§ 1.
Mötet öppnades av ordförande Maria Andersson som hälsade alla mötesbesökare välkomna.

§ 2.
Till ordförande för årsmötet valdes Maria Andersson.

§ 3.
Till sekreterare för årsmötet valdes Göran Gustafsson.

§ 4.
Att justera årsmötesprotokollet valdes Evert Svensson och Arne Johansson.

§ 5.
Konstaterades att årsmötet kungjorts i laga ordning genom annonsering i Österängsbladet.

§ 6.
Verksamhetsberättelse för år 2006 upplästes, godkändes och lades till handlingarna.

§ 7.
Balansräkning och ekonomisk rapport föredrogs och fastställdes.
Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2006 upplästes och godkändes.

§ 8.
Ansvarsfrihet beviljades kassör och styrelse för den period revisionen omfattade.

§ 9.
Till ordförande för Bygdegårdsföreningen för år 2007 valdes Maria Andersson.

§ 10.
Styrelseledamöter i tur att avgå: Göran Gustafsson, Jan Carlsson, Astrid Persson och Inger Johansson (sekreterare), vilka samtliga omvaldes.
Övriga funktionärer som har ett år kvar: Kristina Williamson (kassör), Mikael Skoog (vice ordförande), Håkan Svensson, Majken Andersson, Jan Andersson och Ronny Andersson

§ 11.
Till styrelsesuppleanter omvaldes Arne Johansson, Annelie Johansson, Daniel Svensson och Mainy Johansson.

§ 12.
Att ingå i valberedningen omvaldes Arne Johansson och Mainy Johansson.

§ 13.
Till revisorer skedde omval av Sven-Erik Blomgren och Marianne Lorentzon.

§ 14.
Till revisorsuppleant omvaldes Folke Larsson.

§ 15.
Till uthyrare omvaldes Inger Johansson.

§ 16.
Styrelsen fick i uppdrag att utse ombud att representera Österängs Bygdegårdsföreningen vid Bygdegårdarnas distriktsstämma.

§ 17
Beslutades om rättighet till ordförande och kassör att var för sig vara firmatecknare och ansvara för bankkonton och postgirokonton i Bygdegårdsföreningen respektive Idrottsföreningen (fr.o m 2006 ingående som sektion i Bygdegårdsföreningen).

§ 18.
Beslutades att ordna städdag vid bygdegården inne och ute, torsdag den 10 maj kl. 18.00.

§ 19.
Holmestads bygdegårdsförening har önskat en träff med styrelsen för Österängs bygdegårdsförening för att diskutera ev framtida samarbete. Styrelsen fick i uppdrag att föra diskussionen vidare.

§ 20.
Egon Österberg tog upp frågan om bygdegårdens kök och det behov av upprustning och ev. ombyggnad som föreligger. Styrelsen gavs i uppdrag att undersöka vilka möjligheter som finns att få bidrag för en upprustning.

§ 21.
Påmindes om kommande arrangemang enligt annonsering i Österängsbladet.

§ 22.
Då inget ytterligare fanns att avhandla avslutades årsmötet


--oOo--

Sammankomsten avslutades med servering av kaffe, smörgås och kaka.

Under kvällen framfördes ett särskilt tack till de medlemmar som ansvarar för städningen av bygdegården med bastuutrymme.


Som avslutning visade Göran Gustafsson filmen om Gamlegårdens Ångsåg samt andra bildprogram från arrangemang och aktiviteter som ordnats kring bygdegården. Även korta naturserier visades.
--oOo--

Österäng den 2007-03-01
Justerat

Evert Svensson Arne Johansson
Ordförande Maria Andersson
Sekreterare Göran Gustafsson